UBND TP.HCM ban hành Chỉ thị 18 áp dụng từ ngày 1/10 123

UBND TP.HCM ban hành Chỉ thị 18 áp dụng từ ngày 1/10

01/10/2021 16:40

UBND TP.HCM ban hành Chỉ thị 18 áp dụng từ ngày 1/10