Theo TS Vũ Thu Hương, giáo dục bằng khuyên nhủ, không phạt đang dần hủy hoại giới trẻ. Vì không bị phạt, trẻ không hề có ý thức tuân thủ các quy định.

Mới nhất