Yêu một người bất chấp, hi sinh tất cả từ tiền bạc đến thời gian thậm chí sức khỏe, khi người ngoảnh mặt đi, tình tiền gì cũng mất, ngắm lại mình trong gương chợt thấy hoa cũng úa màu.

Mới nhất